Zmluva o pôžičke

Plánujete využiť ponuku firiem ponukajúce pôžičky? Ak ste odpovedali na túto otázku kladne, je potrebné mať informácie, aké náležitosti má Zmluva o pôžičke obsahovať.

Zmluva o pôžičke môže mať ústnu alebo písomnú podobu. V tomto článku si povieme bližšie informácie o písomnej forme zmluvy.

Zmluvu o pôžičke je upravená zákonom § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka, čo je zákon 40/1964 Zb. v platnom znení. Zákon definuje Zmluvu o pôžičke takto:

Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

Zmluva má obsahovať tieto informácie:

  • Informácie o veriteľovi (meno/názov, adresa/sídlo, IČO, bankové spojenie, štatutárny zástupca)
  • Informácie o dlžníkovi (meno/názov, adresa/sídlo, IČO, bankové spojenie, štatutárny zástupca)
  • Predmet zmluvy
  • Lehota splatnosti
  • Výška RPMN
  • Úroky z omeškania
  • Záverečné ustanovenia
  • Dátum
  • Podpis veriteľa a dlžníka

Práva a povinností zmluvných strán
Veriteľ je povinný odovzdať dlžníkovi dohodnutú sumu peňazí. Dlžník je povinný vrátiť veriteľovi v dohodnutom čase a mieste požičanú výšku sumy. Ak je dohodnutá i výška úroku, tak požičanú sumu plus výšku úrokov vypočítanú ku dňu, kedy dlžník spláca poslednú splátku veriteľovi. V zmluve nemusí byť stanovená doba, do kedy je dlžník povinný vrátiť peniaze veriteľovi. Ak táto informácia nie je uvedená v zmluve, dlžník je povinný vrátiť veriteľovi dlh nasledujúci deň po tom, čo ho veriteľ vyzval na zaplatenie dlhu. Ak tak dlžník nevykoná, dostáva sa do omeškania a veriteľ má právo na požadovanie úhrady z úrokov omeškania.

Přečtěte si také:  Pôžička

Zánik zmluvy
Zmluva zaniká vrátením požičanej sumy dlžníka veriteľovi. Ak je dohodnutý aj úrok požičanej sumy, zmluva zaniká po vyplatení dlžnej čiastky s úrokmi.

Úrok
Úrok je dopredu dohodnutá odmena za užívanie peňažnej sumy a platí sa v dohodnutom percente z dlžnej sumy. Poznáme pojmy úrok a úrok z omeškania. Úrok sa platí dlžník veriteľovi z dlžnej, nesplatenej sumy. Výška úroku je dohodnutá v Zmluve o pôžičke percentuálnym vyjadrením – RPMN. Úrok z omeškania predstavuje sankciu za omeškanie vyplatenia dohodnutej sumy v dohodnutom čase. Výška úroku z omeškania je na rozdiel od úroky z istiny, teda požičanej sumy stanovená osobitným predpisom. Ročná výška úrokov z omeškania predstavuje 9% z dlžnej sumy, čo predstavuje 0,02% z dlžnej sumy za každý omeškaný deň.


Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..